ค้นหารายวิชาเทียบ
(ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 3/1/2561)
กรอกรหัสรายวิชาที่นิสิตต้องเรียนตามหลักสูตร


    สอบถามข้อมูลการเทียบรายวิชาเพิ่มเติมได้ที่
       กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา วิทยาเขตสงขลา ชั้น 1 อาคาร 7 : คุณอุกกฤช คงคาลัย
       กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา วิทยาเขตพัทลุง ชั้น 1 อาคารบริหารกลางและสำนักงานกลาง (ตึกโดม) : คุณโสภิน วัฒนเมธาวี

.: กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ :.