ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศลงทะเบียน 3-57(ด่วนที่สุด)
กำหนดวัน เวลาขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน/2557
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2558
 2.ประกาศลงทะเบียน1-58 ศษฝึกสอน(ด่วนที่สุด)
กำหนดวันลงทะเบียนภาคต้น/58 ศึกษาศาสตร์5ปีฝึกสอนปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2558
 3.ประกาศผลการเลือกวิชาโท ปี 1 (รหัส 57)(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2558
 4.ประกาศคำสั่ง ตารางสอบ ตารางคุมสอบปลายภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557 พัทลุง(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิกจากหัวเรื่อง
ประกาศโดย   ชนกานต์   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2558
 5.ประกาศแจ้งจบ3/57(ด่วนที่สุด)
นิสิตป.ตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา3/57 ให้แจ้งชื่อจบผ่าน WEB ทาง http://reg.tsu.ac.th/ โดยเลือกเมนูแจ้งสำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 8 มิ.ย.58 - 7 ก.ค.58
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2558
 6.ประกาศส่งเกรด2-57(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2558
 7.ประกาศตารางเรียน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   10 เมษายน 2558
 8.ประกาศตารางสอบและตารางคุมสอบ ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557 (สงขลา(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบตารางสอบและตารางคุมสอบได้หากมีข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งภายใน 24 เมษายน 2558
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร. 7441   วันที่ประกาศ   10 เมษายน 2558
 9.นิสิตที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ในภาคเรียนฤดูร้อน/2557(ด่วนที่สุด)
ประกาศ นิสิตที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ในภาคเรียนฤดูร้อน/2557 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 0000221 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 ให้แจ้งความจำนงได้ที่ คุณปาริชาติ เรืองรัตน์ (พี่ปุ๊) สำนักงานสาขาวิชาภาษาตะวันตกได้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2558
ประกาศโดย   นิศากร 7442   วันที่ประกาศ   2 เมษายน 2558
 10.ประกาศคะแนนสอบกลางภาควิชา 0000141 พลวัตสังคมโลกและสังคมไทย วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลงุ(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   ประธานวิชาพลวัฒสังคมโลกฯ   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2558
 11.ประกาศแจ้งจบ3/57กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ(ด่วนที่สุด)
นิสิต กศ.ม.หลักสูตรการสอนวิทย์ คณิตฯและคอมฯ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน/2557 แจ้งจบผ่าน WEB ระหว่างวันที่ 23 มี.ค.58 ถึงวันที่ 21 เม.ย.58
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2558
 12.ประกาศคำสั่งตารางเรียนระดับปริญญาตรีภาคปกติและสมทบ ประจำภาคเรียนปลายปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตสงขลา(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิ๊กที่หัวเรื่อง
ประกาศโดย   นิศากร 7442   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2558
 13.ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร5ปีคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (ฉบับแก้ไข)(ด่วนที่สุด)
สำหรับนิสิตที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ฉบับแก้ไขตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญครั้งที่1/2558) รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 มีนาคม 2558
 14.ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทย์ คณิตและคอมฯ ปีการศึกษา2557 (ฉบับแก้ไข)(ด่วนที่สุด)
(แก้ไขแล้วตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญครั้งที่1/2558) รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 มีนาคม 2558
 15.ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงห้องเรียนอาคาร 3(ด่วนที่สุด)
ด้วยอาคาร3 จะทำการก่อสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู ตั้งแต่เดือน มี.ค.58 เป็นต้นไป จึงขอย้ายการเรียนไปเรียนตามห้องในระบบทะเบียนฯ ให้ย้ายได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 28 ก.พ.58
ประกาศโดย   ทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2558
 16.ประกาศคำสั่งตารางเรียนภาคเรียนปลายปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตพัทลุง(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิ๊กที่หัวเรื่อง
ประกาศโดย   นิรามัย 7172   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2558
 17.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนเปลี่ยนแปลงระดับบัณฑิตศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร. 7441   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2558
 18.การเลือกวิชาโท ปี1 (รหัส57)(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   9 มกราคม 2558
 19.ประกาศแจ้งจบ2-57(ด่วนที่สุด)
นิสิตป.ตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา2-57 ให้แจ้งชื่อจบผ่าน WEB ทาง http://reg.tsu.ac.th/ โดยเลือกเมนูแจ้งสำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 12 ม.ค.58 - 12 มี.ค.58
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2557
 20.ประกาศลงทะเบียน2-57(ด่วนที่สุด)
กำหนดวัน เวลาขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนปลาย/2557
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   25 พฤศจิกายน 2557
 21.ค่าประกันอุบัติเหตุ+ค่าประกันสุขภาพ(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 พฤศจิกายน 2557
 22.สถิตินิสิต2557(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ นิสิต บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้แล้วค่ะ
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2557
 23.ประกาศสภาวิชาการ เรื่องกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4ปีและ5ปี คณะศึกษาศาสตร์(ด่วนที่สุด)
กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร4ปี และหลักสูตร5ปี คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่4 และชั้นปีที่5 ประจำปีการศึกษา 2557 (สำหรับนิสิตที่ออกไปปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาในปีการศึกษา 2558) รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2557
 24.ประกาศสภาวิชาการ เรื่องกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร5 ปี คณะศึกษาศาสตร์(ด่วนที่สุด)
กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร5ปี คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (สำหรับนิสิตที่ออกไปปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาในปีการศึกษา 2557) รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2557
 25.ประกาศสภาวิชาการ เรื่องกำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์(ด่วนที่สุด)
กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2557
 26.ประกาศลงทะเบียนฝึกสอน นิสิตภาคปกติหลักสูตร 5 ปี ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
กำหนดวันเวลาขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงินของนิสิตปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร 5 ปี ที่ออกฝึกสอน ปีการศึกษา 2557 ยืนยันรายวิชา 26 พ.ค. - 1 มิ.ย.57 เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่ม 2 - 15 มิ.ย.57 ชำระเงิน 16 - 23 มิ.ย.57
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2557
 27.สถิตินิสิต 2556(ด่วนที่สุด)
สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษาศึกษา 2556
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
 28.สถิตินิสิต 2555(ด่วนที่สุด)
สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555.
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2555
 29.สถิตินิสิต 2553(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2553
 30.สถิตินิสิต 2552(ด่วนที่สุด)
สถิตินิสิตเข้าใหม่ สถิตินิสิตปัจจุบัน ปีการศึกษา 2552 จำนวนบัณฑิตรับปริญญา ปี 2552
ประกาศโดย   งานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2552
 31.สถิตินิสิต 2554
สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษาศึกษา 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ค. 54)
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2554
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต