ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศส่งเกรด2/58(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   27 เมษายน 2559
 2.ประกาศด่วน!(ด่วนที่สุด)
เนื่องด้วยวันที่ 9 พ.ค. 2559 เป็นวันหยุดราชการ วันพืชมงคล ดังนั้นเพื่อให้การเรียนรายวิชา 0000151 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้นิสิตมาเรียนชดเชย ดังต่อไปนี้ กลุ่ม 03 เรียนชดเชย วันพุธที่ 27 เม.ย. 2559 เวลา 13.00 - 16.10 น. ห้อง 17402-17404 กลุ่ม 04 เรียนชดเชย วันพุธที่ 4 พ.ค. 2559 เวลา 13.00 - 16.10 น. ห้อง 736-738
ประกาศโดย   คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน   วันที่ประกาศ   22 เมษายน 2559
 3.ประกาศตารางสอบภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนวิทย์ฯ(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2559
 4.ประกาศลงทะเบียน3/58(ด่วนที่สุด)
กำหนดวันลงทะเบียนและชำระเงิน3/58 ดังนี้ ยืนยันวิชาเรียนวันที่ 6-12 มิ.ย.59 เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มวันที่ 13-19 มิ.ย.59 พิมพ์ใบแจ้งหนี้และชำระเงินที่ธนาคาร วันที่ 20-27 มิ.ย.59
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2559
 5.ประกาศผลการเลือกวิชาโท นิสิตปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เลือกวิชาโท
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2559
 6.ประกาศคำสั่ง ตารางสอบ ตารางคุมสอบ ฉบับสมบูรณ ์ปลายภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558 พัทลุง(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   ชนกานต์   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2559
 7.ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ภาคเรียนปลาย วิชา 0000141 พลวัฒสังคมโลกและสังคมไทย(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   ผู้รับผิดชอบวิชา 0000141   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2559
 8.ประกาศตารางเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการสอนวิทย์ฯ(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถเปิดดูข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2559
 9.ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ขอให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องพิมพ์ตารางสอบได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2559
 10.รายชื่อแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา2/58 (ปฏิทินAEC)(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2/58 (ปฏิทินAEC) ที่ได้แจ้งสำเร็จการศึกษาในระบบไว้แล้ว ตรวจสอบชื่อ - สกุล สาขาวิชา หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิต วิทยาเขตสงขลา โทร.074 443872 และให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญา ส่งรูปถ่ายระหว่างวันที่ 1-8 เมษายน 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559)
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2559
 11.ประกาศลงทะเบียน3/58กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ(ด่วนที่สุด)
กำหนดลงทะเบียน3/58 กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ ลงทะเบียนออนไลน์ 14-20 มี.ค.59 เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่ม 21-27 มี.ค.59 พิมพ์ใบแจ้งหนี้และนำเงินสดไปชำระเงิน 28 มี.ค.59 - 4 เม.ย.59
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   19 กุมภาพันธ์ 2559
 12.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนปลาย 2558 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร. 7441   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2559
 13.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ ภาคเรียนปลาย 2558 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2559
 14.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2558 วิทยาเขตพัทลุง(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิ๊กที่หัวเรึ่อง
ประกาศโดย   นิรามัย 7172   วันที่ประกาศ   3 กุมภาพันธ์ 2559
 15.ประกาศเลือกวิชาโท (ป.ตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558)(ด่วนที่สุด)
นิสิตป.ตรีชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เลือกวิชาโท (หลักสูตรที่ต้องเลือกวิชาโท ศศ.บ.ประวัติศาสตร์ ศศ.บ.มลายู ศศ.บ.สารสนเทศศึกษา และ กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา) รับคำร้องที่งานทะเบียนฯ วันที่ 1-3 ก.พ.59 ส่งคำร้องวันที่ 10-12 ก.พ.59
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   24 มกราคม 2559
 16.ประกาศลงทะเบียน2/58(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2558
 17.ประกาศลงทะเบียน2/58กศ.ม.การสอนวิทย์(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2558
 18.ประกาศลงทะเบียน2/58ศษ5ปีฝึกสอน(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   21 ตุลาคม 2558
 19.สถิตินิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ นิสิต บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แล้วค่ะ (รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ)
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2558
 20.ประกาศแจ้งจบปี2558 กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ(ด่วนที่สุด)
ประกาศแจ้งจบ กศ.ม.การสอนวิทย์ ภาคเรียนต้น/2558 ภาคเรียนปลาย/2558 และภาคเรียนฤดูร้อน/2558
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2558
 21.ประกาศแจ้งจบปี2558(ด่วนที่สุด)
ประกาศแจ้งจบภาคเรียนต้น/2558 ภาคเรียนปลาย/2558 และภาคเรียนฤดูร้อน/2558
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต