ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาสตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนฤดูร้อน 2559 (วิทยาเขตสงขลา) ฉบับร่าง(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบตารางสอบและตารางคุมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มิ.ย. 60
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2560
 2.ตารางสอบภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 พัทลุง ฉบับร่าง(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ กรรมการคุมสอบสามารถตรวจสอบได้แล้วคะ หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข กรุณาติดต่อ 7173 ภายในวันที่ 28 มิ.ย.60
ประกาศโดย   ชนกานต์ เรืองแก้ว   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2560
 3.ประกาศตารางสอบกรณีพิเศษ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 พัทลุง(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ กรรมการคุมสอบ สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้คะ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ 7173 คะ
ประกาศโดย   ชนกานต์ เรืองแก้ว   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2560
 4.รายชื่อนิสิตที่แจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาแต่ไม่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/59 วิทยาเขตสงขลา(ด่วนที่สุด)
รายชื่อนิสิตที่แจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 แต่ไม่สำเร็จการศึกษาเนื่องจาก เรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร, เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00, ได้ค่าระดับขั้น I IP E หรือ F
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   อุกกฤช-ทะเบียนสงขลา   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2560
 5.รายชื่อนิสิตที่แจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาแต่ไม่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/59 วิทยาเขตพัทลุง(ด่วนที่สุด)
รายชื่อนิสิตที่แจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 แต่ไม่สำเร็จการศึกษาเนื่องจาก เรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร, เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00, ได้ค่าระดับขั้น I IP E หรือ F
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   โสภิน-ทะเบียนพัทลุง   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2560
 6.ประกาศตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2560
 7.ประกาศตารางเรียนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2560
 8.ประกาศวันรายงานตัวนิสิตเข้าใหม่ปี 2560 (วิทยาเขตพัทลุง)(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2560
 9.ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
เนื่องจากวันหยุดวันชดเชย วันหยุดราชการ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2560
 10.ประกาศลงทะเบียน1-60(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   16 พฤษภาคม 2560
 11.ประกาศวันรายงานตัวนิสิตเข้าใหม่ปี 2560 (วิทยาเขตสงขลา)(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2560
 12.ประกาศแจ้งจบ กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ ปี2560(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2560
 13.ประกาศแจ้งจบ กศ.บ.5 ปีฝึกสอนปี 2560(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2560
 14.ประกาศแจ้งจบปี2560(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2560
 15.ประกาศส่งเกรด2-59(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2560
 16.ประกาศลงทะเบียนฤดูร้อน-59(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2560
 17.ประกาศลงทะเบียน1-60กศ.บ.ฝึกสอน(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2560
 18.ประกาศลงทะเบียน1-60กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ(เข้าก่อนปี60)(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2560
 19.ประกาศเปลี่ยนแปลงปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
เนื่องจากมีประกาศวันหยุดราชการเพิ่มใหม่และยกเลิกวันหยุดราชการ 1 วัน
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2560
 20.ประกาศผลการคัดเลือกวิชาโทของนิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2560
 21.ประกาศตารางเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาเขตพัทลุง(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิ๊กที่หัวเรื่อง
ประกาศโดย   นิรามัย 7172   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2560
 22.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา2_59(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามาพิมพ์ตารางเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2560
 23.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนระดับปริญญาตรี 2_59(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนระดับปริญญาตรีได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร.7441   วันที่ประกาศ   23 มกราคม 2560
 24.เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2560
 25.เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรกศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2560
 26.เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2560
 27.กำหนดวันสอนชดเชยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)(ด่วนที่สุด)
คลิกจากหัวข้อ
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 7443   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2559
 28.ประกาศลงทะเบียน 2/59(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2559
 29.สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ส่วนงาน ผ่าย หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แล้วค่ะ (มีจำนวน 15 Sheet รวมทั้งวิทยาเขตสงขลาและพัทลุง)
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2559
 30.ประกาศแจ้งจบปี 2559 กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2559
 31.ประกาศแจ้งจบปี2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2559
 32.สถิตินิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ นิสิต บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แล้วค่ะ (รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ)
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต