ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.สถิตินิสิตใหม่รายงานตัว (วิทยาเขตพัทลุง)(ด่วนที่สุด)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 59 (รอรายงานตัวอีกรอบวันที่ 31 ก.ค. 59)
ประกาศโดย   งานทะเบียน074-673206   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2559
 2.สถิตินิสิตเข้าใหม่ปี 2559 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
คลี๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   28 กรกฏาคม 2559
 3.ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   ปัทมา โทร.3105   วันที่ประกาศ   28 กรกฏาคม 2559
 4.ประกาศตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กขากหัวข้อ
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร. 7441   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2559
 5.ประกาศส่งเกรด 3/58(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2559
 6.รายชื่อและรหัสประจำตัวนิสิต ปี 59 (วิทยาเขตสงขลา) ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ค.59(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   24 กรกฏาคม 2559
 7.ประกาศรายชื่อผู้แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน/58 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่แจ้งชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 3/58 ที่ได้แจ้งสำเร็จการศึกษาในระบบไว้แล้ว ตรวจสอบชื่อ - สกุล สาขาวิชา หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิต วิทยาเขตสงขลา โทร.074 443872 และให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญา และส่งรูปถ่ายระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2559
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2559
 8.ประกาศคำสั่ง ตารางสอบและตารางคุมสอบ ปลายภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 พัทลุง(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดได้แล้วคะ
ประกาศโดย   ชนกานต์   วันที่ประกาศ   11 กรกฏาคม 2559
 9.ประกาศแจ้งจบปี 2559 กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2559
 10.ประกาศด่วน(ด่วนที่สุด)
ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 1 หลักสูตร ศศ.บ. และ กศ.บ.ภาษาอังกฤษ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเข้าสู่การศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ในระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง 13315 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยพร้อมเพรียงกัน
ประกาศโดย   สาขาวิชาภาษาตะวันตก โทร.1411   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2559
 11.รายชื่อแจ้งจบ1/2559 กศ.ม.การสอนวิทย์ฯคณิตฯ(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิต กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ คณิตฯ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 1/59 ที่ได้แจ้งสำเร็จการศึกษาในระบบไว้แล้ว ตรวจสอบชื่อ - สกุล สาขาวิชา หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิต วิทยาเขตสงขลา โทร.074 443872 และให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญา ส่งรูปถ่ายระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2559
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2559
 12.ประกาศตาราสอบและตารางคุมสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถดูได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2559
 13.ประกาศตารางเรียนระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร. 7441   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2559
 14.ประกาศตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (สงขลา)(ด่วนที่สุด)
ผู้เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ตารางเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศโดย   สุมล ไชยศรี โทร. 7441   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2559
 15.ประกาศแจ้งจบปี2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2559
 16.ประกาศตารางเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 วิทยาเขตพัทลุง(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดคลิ๊กที่หัวเรื่อง
ประกาศโดย   นิรามัย 7172   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2559
 17.ประกาศลงทะเบียน1/59(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2559
 18.ประกาศลงทะเบียน1/59 กศ.ม.การสอนวิทย์ฯ (ยกเว้นนิสิตที่เข้าปี 2559)(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2559
 19.ประกาศวันรายงานตัวนิสิตเข้าใหม่ 2559 (สงขลา(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2559
 20.ประกาศลงทะเบียนนิสิต กศ.บ.5 ปีฝึกสอน ในภาคเรียนต้น/2559(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2559
 21.ประกาศลงทะเบียน3/58(ด่วนที่สุด)
กำหนดวันลงทะเบียนและชำระเงิน3/58 ดังนี้ ยืนยันวิชาเรียนวันที่ 6-12 มิ.ย.59 เพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มวันที่ 13-19 มิ.ย.59 พิมพ์ใบแจ้งหนี้และชำระเงินที่ธนาคาร วันที่ 20-27 มิ.ย.59
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2559
 22.ประกาศผลการเลือกวิชาโท นิสิตปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เลือกวิชาโท
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2559
 23.รายชื่อแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา2/58 (ปฏิทินAEC)(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2/58 (ปฏิทินAEC) ที่ได้แจ้งสำเร็จการศึกษาในระบบไว้แล้ว ตรวจสอบชื่อ - สกุล สาขาวิชา หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิต วิทยาเขตสงขลา โทร.074 443872 และให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญา ส่งรูปถ่ายระหว่างวันที่ 1-8 เมษายน 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559)
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2559
 24.สถิตินิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ นิสิต บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558 ได้แล้วค่ะ (รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ)
ประกาศโดย   งานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2558
 25.ประกาศแจ้งจบปี2558(ด่วนที่สุด)
ประกาศแจ้งจบภาคเรียนต้น/2558 ภาคเรียนปลาย/2558 และภาคเรียนฤดูร้อน/2558
ประกาศโดย   กานต์พิชา   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต