ข่าวประกาศ

ประกาศ ! สำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน

งานทะเบียนนิสิตจะเปิดใช้ระบบทะเบียนนิสิตใหม่
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรสามารถเข้าใช้งานระบบใหม่

ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
ที่ URL : https://enroll.tsu.ac.th

นิสิต

 1. บันทึกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ในระบบทะเบียนนิสิตใหม่ ที่ URL : https://enroll.tsu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
  1. กรณีที่นิสิตไม่บันทึกประวัตินิสิตใหม่จะไม่สามารถเข้าระบบเพื่อลงทะเบียนหรือทำการใดๆ ได้
  2. ข้อมูลประวัตินิสิตมีความสำคัญยิ่ง ซึ่งนำไปใช้ในการออกหลักฐานสำคัญต่างๆ ของตัวนิสิตเอง
   และนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงขอให้นิสิตบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง และข้อมูลที่เป็นจริง
 2. สำรวจรายวิชาลงทะเบียนของภาคเรียนที่ 2/2561 ได้ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561
 3. ลงทะเบียนรายวิชาออนไลน์ (ตามที่ปฏิทินการศึกษากำหนด) วันที่ 24 ธันวาคม 2561
 4. ประกาศผลการเรียน (ระดับขั้น) ออนไลน์ ของภาคเรียนที่ 1/2561 ด้วยระบบงานบริการการศึกษา(เดิม) ระหว่างวันที่ 7 – 15 มกราคม 2562
 5. ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนระบบใหม่ ได้ในวันที่ 16 มกราคม 2562

อาจารย์และบุคลากร

 1. ตรวจสอบตารางสอน และตารางสอบ ได้ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 และกำหนดการใด ๆ
  ให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาที่กำหนด ด้วยระบบงานทะเบียนนิสิตใหม่ ที่ URL : https://enroll.tsu.ac.th


 2. จัดทำ ตรวจสอบและประเมินผลการเรียน และบันทึกผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
  ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ถึง 4 มกราคม 2562 ด้วยระบบงานบริการการศึกษา (เดิม)


 3. ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนของนิสิตในที่ปรึกษาในระบบใหม่ ได้ในวันที่ 16 มกราคม 2562

คลิกใช้ระบบบริการการศึกษา (เดิม)คลิกใช้ระบบงานทะเบียนนิสิต (ใหม่)
http://reg.tsu.ac.thhttps://enroll.tsu.ac.th

  ประกาศเรื่อง
 1.สถิตินิสิต2561(ด่วนที่สุด)
คลิ๊กจากหัวข้อ
ประกาศโดย   ทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2561
 2.สถิตินิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ นิสิต บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แล้วค่ะ (รายละเอียดคลิกจากหัวข้อ)
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต….   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2560
 3.สถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ส่วนงาน ผ่าย หน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559 ได้แล้วค่ะ (มีจำนวน 15 Sheet รวมทั้งวิทยาเขตสงขลาและพัทลุง)
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต