หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ   
  1000045ภาษาไทย - 2.00
  1000183ภาษาไทย - 2.00
  1000184ภาษาอังกฤษ - 2.00
  1000188ประวัติศาสตร์ - 2.00
  1000193ภูมิศาสตร์ - 2.00
  1000198ทัศนศิลป์ - 2.00
  1000206ภาษามลายู - 2.00
  1000218ศิลปะ - 2.00
  1000257ดุริยางคศาสตร์สากล - 2.00
  1000259ภาษาไทย - 2.00
  1000264เศรษฐศาสตร์ - 2.00
  1000319การบัญชี - 2.00
  1000320การตลาด - 2.00
  1000371ดุริยางคศาสตร์ไทย 994 2.00
  12010101การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1354 2.00
  12010102การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ต่อเนื่อง 2 ปี (ปกติ) 852 2.00
  12010104การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (48) 1354 2.00
  12010105การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ต่อเนื่อง 2 ปี (ปกติ48) 852 2.00
  12010106การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (49-51) 1354 2.00
  12010107การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ต่อเนื่อง 2 ปี (ปกติ49 852 2.00
  12010108- - 2.00
  12010111การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (52) 1354 2.00
  12010112การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (53) 1354 2.00
  12010113การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (54) 1354 2.00
  12010114การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (55-59) 1234 2.00
  12010115การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (60-61) 304 2.00
  12010201การพัฒนาชุมชน 1364 2.00
  12010202การพัฒนาชุมชน ต่อเนื่อง 2 ปี (ปกติ) 852 2.00
  12010205การพัฒนาชุมชน (48) 1364 2.00
  12010206การพัฒนาชุมชน (49-51) 1364 2.00
  12010207การพัฒนาชุมชน ต่อเนื่อง 2 ปี (ปกติ48) 862 2.00
  12010209การพัฒนาชุมชน ต่อเนื่อง 2 ปี (ปกติ49) 862 2.00
  12010212การพัฒนาชุมชน (52) 1364 2.00
  12010213การพัฒนาชุมชน (53) 1364 2.00
  12010214การพัฒนาชุมชน (54-58) 1214 2.00
  12010215การพัฒนาชุมชน (54-58 กลุ่ม ก) 1364 2.00
  12010216การพัฒนาชุมชน (54-58 กลุ่ม ข) 1364 2.00
  12010220การบริหารและพัฒนาชุมชน (59 เอก-โท) 1204 2.00
  12010221การบริหารและพัฒนาชุมชน (60-61 เอก-โท) 304 2.00
  12010301การปกครองท้องถิ่น (49-51) 1214 2.00
  12010304การปกครองท้องถิ่น (52) 1214 2.00
  12010305การปกครองท้องถิ่น (53) 1214 2.00
  12010306การปกครองท้องถิ่น (54) 1204 2.00
  12010307การปกครองท้องถิ่น (55-59) 1264 2.00
  12010308รัฐประศาสนศาสตร์ (60-61) 304 2.00
  12010401นิเทศศาสตร์ (57-59) 1384 2.00
  12010402นิเทศศาสตร์ (60-61) 304 2.00
  12010601บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 1364 2.00
  12010603บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (48) 1374 2.00
  12010604บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (49-51) 1374 2.00
  12010606บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (52) 1374 2.00
  12010607บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (53) 1374 2.00
  12010608บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (54) 1364 2.00
  12010609สารสนเทศศึกษา (55-59) เอก-โท 1334 2.00
  12010610บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (60-61) เอก-โท 304 2.00
  12010701ประวัติศาสตร์ 1154 2.00
  12010704ประวัติศาสตร์ (48) 1164 2.00
  12010705ประวัติศาสตร์ (49-50) 1404 2.00
  12010706ประวัติศาสตร์ (51-เอก-โท) 1384 2.00
  12010707ประวัติศาสตร์ (52 -เอก-โท) 1384 2.00
  12010708ประวัติศาสตร์ (53 เอก-โท) 1384 2.00
  12010709ประวัติศาสตร์ (54เอก-โท) 1384 2.00
  12010710ประวัติศาสตร์ (55-59 เอก-โท) 1324 2.00
  12010711ประวัติศาสตร์ (60-61 เอก-โท) 304 2.00
  12011001ภาษาญี่ปุ่น -4 2.00
  12011003ภาษาญี่ปุ่น (48) 1374 2.00
  12011004ภาษาญี่ปุ่น (49-51) 1374 2.00
  12011005ภาษาญี่ปุ่น (52) 1374 2.00
  12011006ภาษาญี่ปุ่น (53) 1374 2.00
  12011007ภาษาญี่ปุ่น (54-55) 1374 2.00
  12011008ภาษาญี่ปุ่น (57-59) 1354 2.00
  12011009ภาษาญี่ปุ่น (60-61) 304 2.00
  12011101ภาษาไทย 1364 2.00
  12011103ภาษาไทย (48) 1364 2.00
  12011104ภาษาไทย (49-51) 1364 2.00
  12011105ภาษาไทย (52) 1364 2.00
  12011106ภาษาไทย (53) 1364 2.00
  12011107ภาษาไทย (54) 1364 2.00
  12011108ภาษาไทย (55-59) 1304 2.00
  12011109ภาษาไทย (60-61) 304 2.00
  12011201ภาษาจีน -4 2.00
  12011202ภาษาจีน (48) 1354 2.00
  12011203ภาษาจีน (49-51) 1354 2.00
  12011204ภาษาจีน (52) 1354 2.00
  12011205ภาษาจีน (53) 1354 2.00
  12011206ภาษาจีน (54-55) 1354 2.00
  12011207ภาษาจีน (56-59) 1354 2.00
  12011208ภาษาจีน (60-61) 304 2.00
  12011301ภาษามลายู 1404 2.00
  12011303ภาษามลายู (48) 1404 2.00
  12011304ภาษามลายู (49-51) 1404 2.00
  12011305ภาษามลายู (52) 1364 2.00
  12011306ภาษามลายู (53) 1364 2.00
  12011308ภาษามลายู (54-55) 1364 2.00
  12011309ภาษามลายู (56-59) เอก-โท 1364 2.00
  12011310ภาษามลายู (60) เอก-โท 304 2.00
  12011311ศศ.บ.ภาษามลายู (61) เอก-โท -4 2.00
  12011501ภาษาอังกฤษ (เก่า) 1344 2.00
  12011503ภาษาอังกฤษ (ใหม่) 1344 2.00
  12011504ภาษาอังกฤษ (48) 1354 2.00
  12011505ภาษาอังกฤษ (49-51) 1354 2.00
  12011507ภาษาอังกฤษ (52) 1354 2.00
  12011508ภาษาอังกฤษ (53) 1354 2.00
  12011509ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (54-58) 1384 2.00
  12011510ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (59) 1294 2.00
  12011511ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (60-61) 1294 2.00
  12011601ภูมิศาสตร์1 1144 2.00
  12011603ภูมิศาสตร์2 1144 2.00
  12011604ภูมิศาสตร์3 964 2.00
  12011605ภูมิศาสตร์4 1144 2.00
  12011606ภูมิศาสตร์1(48) 1294 2.00
  12011607ภูมิศาสตร์1(49) 1014 2.00
  12011608ภูมิศาสตร์5 1144 2.00
  12011610ภูมิศาสตร์2(48) 1294 2.00
  12011611ภูมิศาสตร์ (52) 1104 2.00
  12011612ภูมิศาสตร์ (53) 1104 2.00
  12011613ภูมิศาสตร์1(50-51) 1014 2.00
  12011614ภูมิศาสตร์ (54) 1104 2.00
  12011615ภูมิศาสตร์ (55-59) 1294 2.00
  12011616ภูมิศาสตร์ (60-61) 304 2.00
  12011620ภูมิศาสตร์ (52-กลุ่ม ก กายภาพฯ) 1314 2.00
  12011621ภูมิศาสตร์ (52-กลุ่ม ค เทคนิค วิธีการฯ) 1314 2.00
  12011622ภูมิศาสตร์ (53-กลุ่ม ก.) 1314 2.00
  12011623ภูมิศาสตร์ (53-กลุ่ม ค.) 1314 2.00
  12011624ภูมิศาสตร์ (54-กลุ่ม ก.) 1314 2.00
  12011625ภูมิศาสตร์ (54-กลุ่ม ค.) 1314 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคสมทบ   
  1000037การบัญชี -2 2.00
  1000038การตลาด -2 2.00
  1000044ภาษาไทย -4 2.00
  1000068ประวัติศาสตร์ - 2.00
  1000079ดุริยางคศาสตร์สากล - 2.00
  1000268ศิลปะ - 2.00
  12010103การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ต่อเนื่อง 2 ปี (สมทบ) 852 2.00
  12010109การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ต่อเนื่อง 2 ปี (สมทบ48) 852 2.00
  12010110การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ต่อเนื่อง 2 ปี (สมทบ49) 852 2.00
  12010203การพัฒนาชุมชน ต่อเนื่อง 2 ปี ( สมทบ) 852 2.00
  12010210การพัฒนาชุมชน ต่อเนื่อง 2 ปี ( สมทบ48) -2 2.00
  12010211การพัฒนาชุมชน ต่อเนื่อง 2 ปี ( สมทบ49) -2 2.00
  12020101การพัฒนาชุมชน ต่อเนื่อง 2 ปี (สมทบ) 732 2.00
  ระดับการศึกษา : บัณฑิตศึกษาภาคปกติ   
  1000216ไทยคดีศึกษา -2 2.00
  1000227ภาษาไทย(ศศ.ม.) เลิกใช้ -2 2.00
  15010301ไทยคดีศึกษา 122 3.00
  15010303ไทยคดีศึกษา (ใหม่ 2548) 382 3.00
  15010305ไทยคดีศึกษา (ภาคปกติ49-51) 382 3.00
  15010307ไทยคดีศึกษา (ภาคปกติ 52) 382 3.00
  15010309ไทยคดีศึกษา (ภาคปกติ 53) 382 3.00
  15010311ไทยคดีศึกษา (ภาคปกติ 54) 382 3.00
  15010313ไทยคดีศึกษา (ภาคปกติ 55-59) 392 3.00
  15010316ศศ.ม.วัฒนธรรมศึกษา (ภาคปกติ 61-62) -2 3.00
  15010420นโยบายและการวางแผนสังคม (ภาคปกติ 58) 362 3.00
  15010801พื้นที่ศึกษา 422 3.00
  15010803พื้นที่ศึกษา(ภาคปกติ2549) 302 3.00
  15010901ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ (ภาคปกติ ก 56-59) 362 3.00
  15011101ภาษาไทย (ศศ.ม.) 182 3.00
  15011103ภาษาไทย (ศศ.ม.ภาคปกติ49-51) 182 3.00
  15011105ภาษาไทย (ศศ.ม.ภาคปกติ 52) 182 3.00
  15011106ภาษาไทย (ศศ.ม.ภาคปกติ 53) 182 3.00
  15011107ภาษาไทย (ศศ.ม.ภาคปกติ 54-59) 502 3.00
  15011110ศศ.ม.ภาษาไทย (ภาคปกติ 60-61) -2 3.00
  15011501ภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.) -2 3.00
  15011503ภาษาอังกฤษ (ศศ.ม.ภาคปกติ2549) -2 3.00
  15011601การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคปกติ 57-59) 392 3.00
  ระดับการศึกษา : บัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ   
  1000208ไทยคดีศึกษา -2 2.75
  15010302ไทยคดีศึกษา ( ภาคพิเศษ) 122 3.00
  15010304ไทยคดีศึกษา (ภาคพิเศษ ใหม่ 2548) 382 3.00
  15010306ไทยคดีศึกษา (ภาคพิเศษ 49-51) 382 3.00
  15010308ไทยคดีศึกษา (ภาคพิเศษ 52) 382 3.00
  15010310ไทยคดีศึกษา (ภาคพิเศษ 53) 382 3.00
  15010312ไทยคดีศึกษา (ภาคพิเศษ 54) 382 3.00
  15010314ไทยคดีศึกษา (ภาคพิเศษ 55-59) 392 3.00
  15010317ศศ.ม.วัฒนธรรมศึกษา (ภาคพิเศษ ก 61-62) -2 3.00
  15010318ศศ.ม.วัฒนธรรมศึกษา (ภาคพิเศษ ข 61-62) -2 3.00
  15010421นโยบายและการวางแผนสังคม (ภาคพิเศษ ก 58) 362 3.00
  15010422นโยบายและการวางแผนสังคม (ภาคพิเศษ ข 58) 362 3.00
  15010802พื้นที่ศึกษา (ภาคพิเศษ) 362 3.00
  15010804พื้นที่ศึกษา (ภาคพิเศษ2549) 302 3.00
  15010902ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ (ภาคพิเศษ ก 56-59) 362 3.00
  15011102ภาษาไทย (ภาคพิเศษ) 182 3.00
  15011104ภาษาไทย ศศ.ม. (ภาคพิเศษ2549) -2 3.00
  15011108ภาษาไทย (ศศ.ม.ภาคพิเศษ 54-59) 502 3.00
  15011111ศศ.ม.ภาษาไทย (ภาคพิเศษ 60-61) -2 3.00
  15011502ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) -2 3.00
  15011504ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ2549) -2 3.00
  15011602การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ ก 57-59) 392 3.00
  15011603การบริหารและพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ ข 57-59) 392 3.00
  ระดับการศึกษา : บุคคลภายนอก   
  11000001นิสิตอาคันตุกะ (61) -4 2.00
  ระดับการศึกษา : ดุษฎีบัณฑิต ภาคปกติ   
  19012801วัฒนธรรมศึกษา (ภาคปกติ) 512 3.00
  119110102วัฒนธรรมศึกษา (ภาคปกติ 52) 512 3.00
  119110103วัฒนธรรมศึกษา (ภาคปกติ 54-55) 512 3.00
  119110104วัฒนธรรมศึกษา แบบ 2.1 (ภาคปกติ 56-59) 512 3.00
  119110105วัฒนธรรมศึกษา แบบ 1.1 (ภาคปกติ 56-59) 482 3.00
  119110106วัฒนธรรมศึกษา แบบ 2.1 (ภาคปกติ 60) -2 3.00
  ระดับการศึกษา : ดุษฎีบัณฑิต ภาคพิเศษ   
  119110201วัฒนธรรมศึกษา (ภาคพิเศษ 58) -2 3.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและสถิตินิสิต